Klachtenregeling

Algemene bepalingen

Art. 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

de organisatie              : EMHA Bewindvoering

bezwaar                          : een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

klacht                              : een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Klager                              : diegene die een bezwaar of een klacht indient.

Art. 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Andere personen, niet genoemd in art. 1:432 BW, kunnen een klacht indienen bij de organisatie. Deze hoeft niet afgehandeld te worden volgens deze regeling.

Bezwaren

Art. 3

3.1: Een bezwaar wordt binnen 3 weken na ontvangst behandeld door de organisatie behandeld. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met klager op te lossen.

Indien de organisatie het bezwaar niet naar tevredenheid van klager oplost kan laatstgenoemde een klacht indienen.

3.2 Behandeling van het bezwaar vindt niet in het openbaar plaats.

Klachten

Art. 4

Een klacht kan enkel schriftelijk worden ingediend en moet tenminste voorzien zijn van:

 1. Naam en adres van klager
 2. Dagtekening
 3. Omschrijving van de klacht inclusief datum en tijdstip
 4. Handtekening

Indien dagtekening ontbreekt, wordt de klacht geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

Art. 5

Deze regeling geld uitsluitend voor diegenen die volgens art. 1:432 BW lid 1 en lid 2 het bewind kunnen verzoeken, namelijk;

 1. Rechthebbende
 2. Echtgenoot van de rechthebbende, danwel zijn geregistreerd partner of andere levensgezel,
 3. Bloedverwanten in de rechte lijn,
 4. Bloedverwanten in de zijlijn t/m de vierde graad,
 5. Voogd van de rechthebbende,
 6. Mentor (als in titel 20 Boek 1 BW) van de rechthebbende,
 7. Curator (als in titel 16 Boek 1BW) van de rechthebbende,
 8. Diegene die het gezag over rechthebbende uitoefent, (art. 253sa of 253t BW 1)
 9. Het openbaar ministerie,
 10. De Instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of begeleiding biedt,
 11. Het college van B&W van de gemeente waar de rechthebbende woonplaats heeft.

Art. 6

Klager ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht. Hierin staat vermeld op welke dag de klacht in behandeling is genomen.

Art. 7

Afhandeling van de klacht geschiedt binnen een termijn van 6 weken. Wanneer afhandeling niet kan geschieden in dit tijdvak informeert de organisatie klager hierover.

Art. 8

Behandeling van een klacht vindt niet in het openbaar plaats.

Art. 9

Klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht.

Bij (deels) gegrondverklaring van de klacht wordt klager hiervan schriftelijk geïnformeerd.

Bij (deels) ongegrondverklaring van de klacht wordt klager hiervan schriftelijk geïnformeerd.

Art. 10

Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan deze de klacht kenbaar maken bij de kantonrechter.

Art. 11

Een klacht wordt niet in behandeling genomen:

 1. Indien de handeling en/of gedraging langer dan 6 maanden is geleden.
 2. Indien de klacht anoniem is ingediend
 3. Indien de klacht gelijktijdig bij de kantonrechter is ingediend

Registratie

Art. 13

De klacht wordt geregistreerd in een klachtenregister. De oplossing of afdoening van de klacht wordt ook geregistreerd in dit register.

Deze klachtenregeling is opgesteld conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Slotbepaling

Art. 14

Deze klachtenregeling treedt in werking op 2 januari 2020 en geldt voor onbepaalde tijd. De organisatie kan deze ten alle tijden aanpassen.