Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt het bewind? In de meeste gevallen wordt het bewind zonder einddatum uitgesproken, het bewind is dan voor onbepaalde tijd. Er kan wel een verzoek ingediend worden bij de rechtbank om het bewind op te laten heffen de rechter beslist dan of het bewind beëindigd kan worden dit is ook afhankelijk van de reden dat het bewind is aangevraagd. Bijvoorbeeld u had schulden en heeft deze niet meer, dan kan er een brief naar de rechtbank gestuurd worden met het verzoek om het bewind op te heffen.

Hoe lang duur het aanvragen van het bewind? Het kan 3-4 maanden duren voor het bewind wordt uitgesproken door de rechter. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een factuur voor de griffiekosten (deze dient u te betalen, indien u deze niet kunt betalen kan hier bijzondere bijstand voor aangevraagd worden neem hierover contact op). Een tijd hierna krijgt u bericht vanuit de rechtbank over de zittingsdatum. Tijdens de zitting worden er diverse vragen gesteld. Als de zitting is geweest wordt meestal binnen 3 weken de beschikking verstuurd.

Wie vraagt het bewind aan? U kunt het bewind zelf aanvragen maar dit kan ook gedaan worden door uw partner, familieleden als ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms tantes, neven en nichten. Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als u minderjarig bent. Daarnaast is het ook mogelijk dat de instelling die u verzorgd of begeleidt bewind aanvraagt voor u.

Wat is het verschil tussen bewind en curatele? Curatele is voor financiële en persoonlijke beslissingen, een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Bewind wordt ook wel beschermingsbewind genoemd, dit is ter bescherming. De bewindvoerder beheert het geld en de goederen. Iemand die onder bewind staat is nog wel handelingsbekwaam.

Waar moet de bewindvoerder aan voldoen? De professionele bewindvoerder moet aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Er wordt jaarlijks gecontroleerd of de bewindvoerder voldoet aan deze eisen. De eisen aan de bewindvoerder zijn opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Daarnaast dient er elk jaar rekening en verantwoording afgelegd te worden en is er een vijfjaarlijkse evaluatie over het bewindvoerderschap.