Privacyverklaring

EMHA Bewindvoering vindt uw privacy belangrijk, we gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze taak als beschermend bewindvoerder uit te voeren.

EMHA Bewindvoering is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie over uw gezinssamenstelling en burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Medische gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt aan ons
 • IP-Adres (als u gebruik maakt van de cliëntenlogin)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Burgerservicenummer
 • Beschikking onderbewindstelling
 • Financiële gegevens (loonstroken, bankafschriften, polissen etc.)
 • Gegevens over uw schulden en betalingsregelingen

Wat gebeurt er met de verzamelde informatie:

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de doeleinden gebruikt waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van het bewind

Onder andere aanvragen van voorzieningen

 • Klantcontact en communicatie:

De gegevens worden gebruikt om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, post of telefoon.

 • Wettelijke verplichtingen

We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten.

 • Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, en managementrapportage

De persoonsgegevens worden gebruikt voor algemene bedrijfsprocessen. Zo worden deze bijvoorbeeld gebruikt voor audits en andere administratieve doeleinden.

Delen met anderen

Uw persoonsgegeven worden gedeeld met derden wanneer dit in het belang is van het goed verlopen van het beschermingsbewind:

 • Voor zover nodig is voor een goed lopend bewind. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uitkeringsinstanties, gemeenten, schuldhulpverlening. Deze instanties ontvangen, op verzoek, alle persoonsgegevens, gegevens omtrent uw inkomen en uitgaven, bankafschriften en indien van toepassing uw schulden.
 • Aan schuldeisers verstrekken wij de noodzakelijke gegevens voor het berekenen van de beslagvrije voet, dat zijn: loon- en/of uitkeringsspecificaties, huurspecificatie, polis van zorgverzekering.
 • Soms verstrekken wij meer informatie of geven wij een aanvullende toelichting op uw situatie als wij denken dat dit in uw belang is.
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens:

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor uw persoonlijke en financiële gegevens hebben wij gelijkgesteld aan de wettelijke bewaartermijn. Dit is 7 jaar na sluiting dossier. Heeft u zich aangemeld als cliënt maar wordt er geen bewind uitgesproken, bewaren wij uw gegevens 6 maanden na de eerstvolgende (jaarlijkse) accountantscontrole.

Website: cookies, algemene bezoekgegevens en links naar andere websites

EMHA Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door EMHA Bewindvoering verzamelde persoonsgegevens en/of financiële gegevens, neemt u dan contact met ons op.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten.
De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts bewaard worden zolang u uw internetbrowser geopend heeft. Ook worden op onze website algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. EMHA Bewindvoering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Verder bevat onze website links naar websites van andere partijen. EMHA Bewindvoering is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op andere websites.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen is alleen mogelijk indien wij deze gegevens, volgens de wettelijke bepalingen niet nodig hebben om onze overeenkomst na te kunnen komen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@emhabewind.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRXX (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren nadat wij hierover van u een melding ontvangen hebben. Als het onnodig blijkt uw gegevens te bewaren, zullen wij deze verwijderen. EMHA Bewindvoering zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigen

EMHA Bewindvoering kan deze Privacyverklaring ten alle tijden en zonder opgaaf van redenen wijzigen. De meest actuele versie van de Privacyverklaring vindt u op onze website (www.emhabewind.nl). Het is verstandig deze regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.